Update to symfony 5.x
[airlibre] / symfony.lock
2021-09-07 Raphaël GertzUpdate to symfony 5.x master
2021-08-13 Raphaël GertzComposer update
2021-04-10 Raphaël GertzSave composer update
2020-12-28 Raphaël GertzAdd markdown twig filter
2020-12-08 Raphaël GertzAdd deprecation-contract
2020-10-19 Raphaël GertzUpdate packages 0.0.1
2020-10-19 Raphaël GertzAdd lock files